Drodzy rodzice

Drodzy Rodzice!

1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Dzięki nowym przepisom rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wypełniając ustawowy obowiązek informuję, że w celu realizacji nałożonych na żłobki zadań niezbędne jest zebranie danych osobowych dotyczących dzieci i rodziców.

Dane te należy przekazać do Dyrektora Żłobka do dnia 14 stycznia 2022 r.
W siedzibie Żłobka Gminnego w Rudnej do pobrania jest dokument uzupełniający Państwa dane, można go również pobrać z naszej strony internetowej 

Kilka ważnych informacji nt. dofinansowania i rodzinnego kapitału opiekuńczego

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Komu będzie przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,

  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać dofinansowanie bezpośrednio do instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko, czyli odpowiednio do żłobka, klubu dziecięcego lub do opiekuna dziennego. Podmiot prowadzący instytucję opieki będzie zobowiązany do obniżenia, o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica/opiekuna za pobyt dziecka.

Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy i kto będzie do niego uprawniony? Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od  ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia  w łącznej,  maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie co do zasady wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli jednak wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

 

Uwaga

Drodzy rodzice,
informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021r. oraz 07.01.2022r. Żłobek Gminny w Rudnej będzie nieczynny.

Przerwa wakacyjna

Drodzy rodzice!

Informujemy, że przerwa wakacyjna w Żłobku Gminnym w Rudnej

w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowana jest w dniach 08-19.08.2022r.

Żłobek w oczach rodziców - wnioski z ankiety

unnamed 7
Poniżej przedstawiamy analizę ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci żłobkowych. Dziękujemy Państwu za czas poświęcony na wypełnienie ankiet i zaufanie, którym obdarzacie nas Państwo każdego dnia i zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.
 

Konkurs ekologiczny- "Gmina Rudna wolna od smogu"

sbqktkuTURBXy80Mjg5N2E1MS1mMTMzLTQyMDQtYTZmZS02MmUwMTY5ODkzYTEuanBlZ5GTBc0EsM0CdA
  Zapraszamy wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka wraz z rodzicami do udziału w konkursie ekologicznym pn: "Gmina Rudna wolna od smogu".  W ramach pracy konkursowej należy stworzyć rysunek plastyczny przedstawiający postać Pana Smoga wędrującego przez komin do powietrza atmosferycznego. Prace opisane metryczką stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, razem z oświadczeniem (załącznik nr 2) należy składać do 15 października 2021r. w siedzibie żłobka przy ul. Piaskowej 5A w Rudnej. Na zwycięzców czekają nagrody  rzeczowe.
Więcej informacji w Regulaminie konkursu.