Żłobek pozostaje zamknięty

Drodzy rodzice informujemy, że do dnia 16 kwietnia przedłużone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania żłobka. W dalszym ciągu placówka funkcjonuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r.

Uczęszczanie do żłobka w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. Zawiesza się sprawowanie opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w Żłobku Gminnym w Rudnej.

Żłobek zapewnia opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 5. wykonują działania ratownicze,

 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),

 7. zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach , o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej,

 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej,

 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 11. zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. Poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Powyższe obowiązuje w terminie od 29.03 do 09.04.2021 r.

Nowe obostrzenia - zamknięcie żłobka

 
Drodzy rodzice,
w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń przeciwepidemicznych, w dniach 29.03.21-09.04.21 Żłobek Gminny w Rudnej pozostaje zamknięty. O sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Rekrutacja 2021/22

rekrutacja
Rusza rekrutacja do żłobka na rok szkolny 2021/2022
Od 15 marca, przez dwa tygodnie będzie można składać karty zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z wymaganymi załącznikami.
Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej żłobka i w placówce. 
 

Certyfikat

zdjęcie certyfikat bezpieczy i przyjazny żłobek